Algemene Voorwaarden | Spa Service Europe

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. product: in de offerte, opdracht, overeenkomst of op de internetwebsite omgeschreven te leveren dienst of product.
 2. dienst: onder dienst wordt verstaan “de te verrichten werkzaamheden”.
 3. koper of klant : elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die tot Spa Service Europe B.V. in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een gesloten koopovereenkomst of ander-soortige overeenkomst. Met name wordt onder “koper” of “klant” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten of diensten worden geleverd.
 4. aanvrager: natuurlijk persoon of rechtspersoon die schriftelijk of telefonisch een offerte voor een product en/of dienst aanvraagt.
 5. schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan een fax- of e-mailbericht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Spa Service Europe B.V. en op alle tussen Spa Service Europe B.V. en koper gesloten overeenkomsten met betrekking tot de te leveren producten en/of diensten, daaronder begrepen de levering van producten via de internetwebsite.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien Spa Service Europe B.V. dit uitdrukkelijk schriftelijk met koper is overeengekomen.
 3. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Spa Service Europe B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Spa Service Europe B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de aanvrager/koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend, voorrij- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien een dienst wordt geleverd op één van de Waddeneilanden is Spa Service Europe B.V. tevens gerechtigd een toeslag van € 125,00 in rekening te brengen buiten de gebruikelijke voorrijkosten.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spa Service Europe B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of orders.

Artikel 4 Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro’s.
 2. Het arbeidsloon uurtarief bedraagt € 80,00 inclusief BTW
 3. Voorrijkosten worden niet naar km berekend. Hiervoor geldt een vast tarief van € 100,00 inclusief BTW.
 4. Spa Service Europe B.V. behoudt het recht tussentijds tarieven te wijzigen.

Artikel 5 Levering en retourzendingen

 1. Verzending van producten geschiedt naar het door koper opgegeven verzendadres.
 2. Spa Service Europe B.V. zal de producten zo nodig verpakken voor levering en verzenden volgens de gebruikelijke maatstaven.
 3. Leveringstermijnen worden door Spa Service Europe B.V. gezamenlijk met de koper/klant overeengekomen.
 4. Alle door Spa Service Europe B.V. overeengekomen (leverings)-termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Spa Service Europe B.V. bekend waren en worden zoveel mogelijk in acht genomen. De (leverings)termijnen zijn derhalve geen fatale termijnen. De enkele overschrijding van een overeen-gekomen (leverings)termijn brengt Spa Service Europe B.V. niet in verzuim. Spa Service Europe B.V. zal, bij afwijking van de overeengekomen (leverings)termijnen, overleg plegen met de koper.
 5. Het is Spa Service Europe B.V. toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd is Spa Service Europe B.V. bevoegd om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Retourzendingen worden bij ontvangst onmiddellijk door Spa Service Europe B.V. gecontroleerd op het feit of ze gebruikt zijn. Indien Spa Service Europe B.V. dit constateert, vindt geen restitutie plaats of wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht.
 7. Retourzendingen dienen te geschieden in de originele verpakking. Goederen die gemonteerd moeten worden, kunnen zodra ze gemonteerd zijn geweest, niet meer retour worden gezonden.
 8. Niet of onvoldoende gefrankeerde, evenals beschadigde of slecht verpakte retourzendingen worden geweigerd.

Artikel 6 Annulering bestelling

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling/aankoop doet via een het internet, via de fax of telefoon, een zogenaamd herroepingsrecht. Dit recht geldt derhalve niet voor zakelijke klanten, uitsluitend voor particulieren. Particulieren hebben dan ook het recht om een gedane bestelling binnen zeven werkdagen kostenloos te annuleren. Bij annuleringen buiten de termijn van zeven werkdagen is Spa Service Europe B.V. gerechtigd 25% van de kostprijs in rekening te brengen.

Artikel 7 Acceptatie en onvolkomenheden

 1. Het geleverde product geldt als aanvaard door de koper, tenzij deze binnen zeven werkdagen na de levering schriftelijk aan Spa Service Europe B.V. mededeling heeft gedaan van gebreken.
 2. De geleverde dienst geldt als aanvaard door de koper door ondertekening van de werkorder bij vertrek van de monteur.

Artikel 8 Reclamering en garantie

 1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na de feitelijke overdracht van de zaak te geschieden. Reclamering van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch binnen tien werkdagen na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde garantietermijn te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de verkoper ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclamering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na de levering, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen (fabrieksgarantie) en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
 3. Spa Service Europe B.V. verleent 12 maanden garantie op technische onderdelen, alsmede 12 maanden garantie op slijtage onderdelen (mits goed onderhouden).
 4. Koper kan naast de gebruikelijke fabrieksgarantie een extra servicecontract afsluiten. Op het moment van installeren zal de installateur koper hierover volledig informeren. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing die is veroorzaakt zoals omschreven in het volgende lid.
 5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk hiervan het gevolg zijn van:
   • de niet-inachtneming door de koper van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
   • normale slijtage.
   • montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper.
   • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
   • in overleg met de koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken.
   • materialen die door de koper aan Spa Service Europe B.V. ter bewerking zijn verstrekt.
   • materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van de door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.
   • door Spa Service Europe B.V. van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de verkoper heeft verstrekt.

    Ook moet de spa rondom vrij staan zodat de monteur aan alle kanten van de spa er makkelijk bij kan. Is dit niet het geval, dan moet de klant hiervoor zorg dragen.
 1. Buiten de garantie vallen ook de door Spa Service Europe B.V. te maken voorrijkosten.
 2. Spa Service Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper/klant.
 3. Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van de spa is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de spa voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.
 4. Indien de koper/klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Spa Service Europe B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Spa Service Europe B.V. met betrekking tot geen deze overeenkomsten gehouden tot enige garantie, hoe ook genaamd.

Artikel 9 Overmacht

 1. Spa Service Europe B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper/klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Spa Service Europe B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Spa Service Europe B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Spa Service Europe B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Spa Service Europe B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Spa Service Europe B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 4. Indien Spa Service Europe B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Spa Service Europe B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper/klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Uitvoering werkzaamheden

 1. Spa Service heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

Artikel 11 Betaling

 1. Spa Service Europe B.V. zal koper factureren voor de levering van producten en/of diensten. Koper dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
 2. Indien koper zich niet kan verenigen met een factuur van Spa Service Europe B.V. dient koper binnen 5 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij Spa Service Europe B.V.. Betwisting schort de verplichting tot betaling niet op.
 3. Betaling vindt plaats zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij in gezag van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat koper een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 4. Indien koper het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen heeft betaald, is de koper zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens staat het Spa Service Europe B.V. vrij om bij een tweede aanmaning tot betaling het openstaande bedrag te verhogen met € 12,50 aan administratiekosten. Hierover zal geen wettelijke rente worden berekend. Indien de koper na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De koper is dan naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en arbitrale of gerechtelijke kosten.
 5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening, in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. In bijzondere gevallen kan worden gevorderd dat, voorafgaand ten genoegen van Spa Service Europe B.V., zekerheid wordt gesteld voor de betaling.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Spa Service Europe B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Spa Service Europe B.V. totdat de koper/klant alle verplichtingen uit de met Spa Service Europe B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Spa Service Europe B.V. nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Spa Service Europe B.V.. Spa Service Europe B.V. is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade geleden door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 2. Spa Service Europe B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Spa Service Europe B.V. is uitgegaan van door of namens de koper/klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 14 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper/klant over op het moment waarop zaken in de macht van de koper/klant worden gebracht.

Artikel 15 Vrijwaring

 1. Koper vrijwaart Spa Service Europe B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Spa Service Europe B.V. toerekenbaar is.
 2. Indien Spa Service Europe B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden Spa Service Europe B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper /klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Spa Service Europe B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Spa Service Europe B.V. en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper/klant.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op alle tussen koper en Spa Service Europe B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam of de in de woonplaats van de koper/klant bevoegde rechter, naar keuze van Spa Service Europe B.V., tenzij anders is overeengekomen.
 3. Spa Service Europe B.V. is bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.